flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього розпорядку

                                                                                 "Затверджено"

Наказом Голови

Яворівського районного  суду

Львівської області

                                                                                                                  від 20 вересня 2013 р. №48       

 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ ЯВОРІВСЬКОГО  РАЙОННОГО СУДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

1.2 Трудова дисципліна в Яворівському районному суді забезпечується створенням необхідних організаційних умов для нормальної високоефективної роботи, творчим та свідомим ставленням до праці, методами переконання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Обов'язок і справа честі кожного працівника суду - додержання Конституції та інших актів законодавства України, сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціативність і творчість в роботі, дотримання трудової дисципліни.

Дисципліна праці - це не тільки суворе дотримання правил внутрішнього розпорядку, але й свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

1.3 Робота в суді повинна ґрунтуватися на принципах служіння народу України, демократизму і законності, гуманізму і соціальної справедливості, пріоритету прав людини і громадянина, професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни.

1.4 Правила внутрішнього трудового розпорядку Яворівського районного суду (далі - Правила) мають сприяти сумлінному ставленню до праці, подальшому зміцненню дисципліни, належній організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи, підвищенню її ефективності.

1.5 Невід’ємною частиною цих Правил є «Правила поведінки працівника суду», затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, (додаток №1 до Правил).

1.6 Питання застосування Правил вирішуються головою суду та керівником апарату в межах наданих повноважень, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

1.7 Ці Правила поширюються на всіх працівників суду, які повинні ознайомитися з ними під розпис, знати і неухильно дотримуватись. Словосполучення працівники суду використовується в тексті Правил у значенні «судді  та працівники апарату суду». 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ.

2.1. Працівники апарату суду приймаються на роботу та звільняються з роботи на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та Положення «Про помічника судді суду загальної юрисдикції» затвердженого рішенням Ради суддів України від 25.03.2011 року № 14, на підставі наказу керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення працівнику апарату суду під розпис.

2.2. Судді  призначаються на посаду та звільняються з посади на підставах та у порядку, визначених чинним трудовим законодавством України, Кодексом законів про працю України,  Законами України «Про судоустрій і статус суддів», а саме на підставі відповідного акту про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді на підставі відповідного наказу голови суду, який оголошується або доводиться до ознайомлення судді під розпис. 

2.3.  Прийняття на роботу та звільнення з роботи судді оформлюється наказом голови суду та прийняття на роботу та звільнення з роботи працівника апарату суду керівником апарата суду, який оголошується працівнику під розпис. У наказі про прийняття на роботу має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад - для осіб, які приймаються на державну службу, та умови оплати праці.

На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі після проходження спеціальної перевірки відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», крім випадків, коли законами України передбачено інше.

 Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру,

- автобіографію,

- довідку з податкової інспекції, про подачу відомостей за поточний рік,

- медичну довідку форми № 133,

- дозвіл на проведення спеціальної перевірки, відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

 Після проходження спеціальної перевірки, відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов'язані подати ще й такі документи:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 сантиметрів;

- декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

- обліково - характеризуючі документи;

- військовозобов’язані – військовий квиток;

- підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

 Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Перед тим, як працівник апарату суду або суддя приступить до роботи, особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді, та керівник апарату суду зобов'язані ознайомити працівника апарату суду:

- з роботою, що йому доручається, з посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) та «Правилами поведінки працівника суду», затвердженими рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил - під розпис;

працівника апарату суду та суддю:

 - з умовами оплати праці, з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з вимогами з питань дотримання техніки безпеки, протипожежної охорони, охорони праці;

- з наказами голови суду, які стосуються організації діяльності суду та забезпечення в суді умов для здійснення правосуддя, а працівника апарату суду - для належного виконання цим працівником апарату суду своїх функціональних обов'язків,

- з Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції».

2.5. На всіх суддів та працівників апарату суду ведуться трудові книжки. Трудові книжки ведуться та зберігаються у встановленому чинним законодавством України порядку. Відповідальною за належне ведення та зберігання трудових книжок  є  особа, відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді. Трудова книжка повертається судді та працівнику апарату суду у день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення. Запис про причину звільнення в трудовій книжці робиться у відповідності з  формулюванням діючого законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.

2.6. Припинення трудових відносин працівника можливе тільки на підставі, передбаченій законодавством України. У разі звільнення працівника апарату суду за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) з письмовим попередженням про це  голови суду та керівника апарата суду за два тижні, за домовленістю між працівником апарату суду і головою суду та керівником апарата суду відносини можуть бути розірвані до закінчення строку попередження про звільнення. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

3.1. Працівники суду зобов'язані здійснювати свої повноваження чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни, вчасно виконувати розпорядження голови суду, заступників голови суду, а працівники апарату суду - також судді та керівника апарату суду, використовувати весь робочий час для продуктивної праці та утримуватися від дій, які б заважали іншим працівникам виконувати свої обов'язки.

 Судді здійснюють свої повноваження на підставі та у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 Коло обов'язків, покладених на працівника апарату суду, визначається Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді, посадовою інструкцією (функціональними обов'язками) цього працівника та відповідними положеннями.

 3.2. Основні обов’язки працівника апарату суду:

 -  додержуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України "Про державну службу", трудового законодавства та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України;

 -  суворо дотримуватись вимог законодавства про запобігання та протидію корупції;

 -  неухильно дотримуватись службової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку та «Правил поведінки працівника суду», затверджених рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 №33, які є невід'ємною частиною цих Правил;

 -  зберігати та не розголошувати державну таємницю, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством визнана інформацією з обмеженим доступом та такою, що не підлягає розголошенню;

 -  виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, виступати проти антидержавних проявів, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

-  завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду;

-  не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

-  безпосередньо виконувати свої функціональні обов’язки, своєчасно, чітко і якісно виконувати розпорядження голови суду, заступників голови суду, судді, та керівника апарату суду та його заступника;

- сумлінно ставитись до виконання своїх функціональних обов'язків, проявляти ініціативу і творчість в роботі.

 - постійно вдосконалювати організацію своєї роботи і підвищувати професійну кваліфікацію.

 - у разі тимчасової відсутності (відпустка, відрядження тощо) передати іншому, визначеному головою чи заступником голови суду або керівником апарату суду, працівнику всі справи та документи.

3.3. Працівники апарату суду не мають права:

 - передоручати виконання своїх функціональних обов’язків іншим працівникам без відома керівництва суду. 

3.4. Працівники суду зобов'язані:

 -  підтримувати в чистоті і порядку своє робоче місце та зали судових засідань (ті працівники апарату, які працюють із суддями, за яким згідно наказу голови суду закріплені відповідні зали судового засідання), залишаючи своє робоче місце в чистоті протягом робочого дня та по його закінченні, не залишати на столах та інших відкритих місцях робочу документацію, документи для службового користування, закривати сейфи і шафи, вимикати освітлення, електричні прилади та комп’ютерну техніку;

 - дбайливо ставитись до майна, що надане в розпорядження працівника,  берегти та ефективно використовувати обладнання, дотримуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей, документів, економічно і раціонально використовувати електроенергію;

 -  дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії;

 -  шанобливо ставитися до громадян та інших працівників суду, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

 -  мати охайний вигляд і одяг, без елементів ексцентричності, стриманого кольору та фасону, який відповідає діловому стилю;

 -  у разі хвороби обов'язково повідомляти особу, відповідальну за ведення кадрового діловодства в суді, а працівник апарату суду – також  керівника апарату суду та суддю, з яким працює, про тимчасову відсутність. По виході на роботу своєчасно подати оформлений належним чином лист непрацездатності особі, відповідальній за ведення кадрового діловодства в суді;

-  суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщенні суду.

3.5. Працівники суду мають право:

 -  розглядати і брати участь у розгляді питань та приймати рішення в межах своїх функціональних обов’язків;

 -  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, інших працівників і громадян;

 -  вимагати затвердження керівником апарату суду визначеного обсягу посадових  (функціональних) обов’язків;

 -  на оплату праці залежно від посади, якості, досвіду та стажу роботи;

 -  безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ним державної служби, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

 -  на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення  вакантних посад більш високої категорії;

 -  вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на

думку службовця, звинувачень або підозри;

 -  на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

 -  на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

3.6. Працівники суду мають інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та цими Правилами.

 

4. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ СУДУ ТА ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ СУДУ

4.1. Голова суду чи заступники голови суду відповідно до визначених головою суду обов’язків зобов’язані:

 -  належним чином здійснювати повноваження та обов’язки, передбачені Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 -  належним чином організовувати працю суддів,

 - представляти суд як орган державної  влади у  зносинах  з іншими органами державної    влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 - визначати адміністративні  повноваження  заступників  голови місцевого суду;

 - контролювати ефективність діяльності апарату суду, вносити керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду,  заступника керівника апарату суду та про звільнення їх  з  посад,  а також про застосування до керівника апарату суду, його  заступника   заохочення   або   накладення   дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

 - видавати на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

 - повідомляти Вищу кваліфікаційну комісію суддів України  про наявність  вакантних  посад  у  суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

 - забезпечувати виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

 - контролювати ведення в  суді  судової  статистики,  дбати  про інформаційно-аналітичне  забезпечення  суддів  з  метою підвищення якості судочинства;

 - забезпечувати виконання вимог  щодо  підвищення  кваліфікації суддів місцевого суду;

 - здійснювати інші повноваження, визначені законом.

 - голова  місцевого  суду  з  питань,  що  належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження,

 - у разі відсутності голови суду виконання  його  обов'язків здійснюється  відповідно до встановленого ним розподілу обов'язків щодо організації діяльності суду.

 - заступник голови місцевого суду  здійснює  адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

- забезпечувати суворе дотримання трудової і виконавської дисципліни, постійно здійснювати організаторську і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, формування стабільних трудових відносин в колективі суду; застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни, з урахуванням думки трудового колективу.

 

5. УМОВИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ

5.1. Для працівників суду встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота та неділя.

5.2. Час початку і закінчення щоденної роботи встановлюється:

 з понеділка по четвер:

 - початок роботи о 9.00

 -  закінчення роботи о 18.00

 у п'ятницю:

 -  початок роботи: о 9.00

 - закінчення роботи: о 16.45

 перерва для відпочинку з 13.00 до 13.45 хв.

 5.3. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи. При неможливості використання часу, наданого для відпочинку (безперервність судового засідання, обов'язковий прийом громадян, тощо) надається інший час для відпочинку протягом робочого дня, але не більш ніж 45 хвилин.

5.4. Загальна тривалість робочого часу працівників суду становить 40 годин на тиждень. Тривалість щоденної роботи становить 8 годин 15 хв., а в п'ятницю - 7 годин.

5.5. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (ст. 73 КЗпП України).

5.6. Робота у вихідні дні та в режимі чергування встановлюється окремими наказами голови суду. За розпорядженням голови суду для виконання невідкладної і термінової роботи, працівники апарату суду - державні службовці зобов'язані з'являтися на роботу у вихідні та святкові дні. Робота у ці дні компенсується у відповідності із вимогами діючого трудового законодавства.

5.7. Питання проведення в суді оперативних нарад та занять з підвищення професійної кваліфікації працівників вирішуються головою суду або за його розпорядженням заступниками голови суду чи керівником апарату суду.

5.8. В суді здійснюється облік виходу на роботу. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний особисто розписатись в журналі про вихід на роботу. За належне здійснення обліку виходу на роботу відповідає керівник апарату суду.

5.9. Паління в приміщенні суду та у робочий час працівниками суду перед приміщенням суду заборонено.

5.10. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком відпусток,

який затверджується головою суду Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної та безперервної роботи суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

5.11. Перенесення щорічної відпустки допускається тільки у випадках передбачених діючим законодавством або за погодженням з головою суду та керівником апарату суду.

5.12. Працівник суду зобов’язаний подати голові суду та керівнику апарату суду заяву про надання відпустки за два тижні до початку відпустки, запланованої відповідно до графіку надання відпусток попередньо погоджену з суддею або з відповідальною особою відділу у якому безпосередньо працює.

5.13. За сімейними обставинами та за інших причин працівнику суду може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, погоджений з головою суду або керівником апарату суду, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.14. За наказом голови суду або керівника апарату суду працівники можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час протягом року чи приєднується до відпустки у наступному році. Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається лише у випадках, передбачених трудовим законодавством.

 

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення ефективності праці, тривалу і сумлінну працю наказом керівника апарату суду застосовуються такі заохочення:

 - оголошення особистої подяки;

 - надбавки,

 - преміювання;                            

 - дострокове присвоєння чергового рангу державної служби у межах відповідної категорії або дострокове подання про присвоєння вищого кваліфікаційного класу судді;

 - за особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.2. При застосуванні заходів заохочення забезпечується поєднання морального та матеріального стимулювання праці.

6.3. Заохочення застосовуються наказом керівника апарату суду, який оголошується або доводиться до відома працівника під розпис, про що робиться відповідний запис до трудової книжки або шляхом внесення відповідного подання. Наказ про застосування заохочення може бути доведений до відома всіх працівників суду шляхом урочистого оголошення.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.1.  Порушення трудової дисципліни, або невиконання чи неналежне виконання без поважних причин працівником апарату суду покладених на нього трудових та службових обов’язків, допущення інших негативних вчинків тягне за собою застосування заходів дисциплінарного та громадського впливу, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством про працю.

 Застосування дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду здійснюється у відповідності та в порядку, визначеному трудовим законодавством та Законом України «Про державну службу».

7.1.2. За порушення трудової дисципліни згідно із ст. 147 КЗпП України за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків працівником апарату суду, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить державного службовця або дискредитує судову гілку влади, керівником апарату суду можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

 - догана

 - звільнення

 Звільнення як дисциплінарне стягнення до працівника апарату суду може бути застосоване за систематичне невиконання ним без поважних причин покладених на нього функціональних обов’язків чи Правил внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного стягнення;

7.1.3. До державних службовців апарату суду, крім дисциплінарних стягнень,

 передбачених чинним трудовим законодавством, можуть

 застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 -  попередження про неповну службову відповідність

 - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду

7.1.4. Відповідно до частини 3 ст. 151 КЗпП України, якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються, якщо стягнення не знято достроково.

7.1.5. Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника апарату суду. Наказ керівника апарату суду про накладення дисциплінарного стягнення оголошується або доводиться до відома працівника апарату суду під розпис. В превентивних цілях зазначений наказ доводиться до відома всіх працівників суду. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.6.  Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він

 вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку наказом голови суду за клопотанням працівника, на якого було накладене стягнення.

7.1.7 За порушення трудової або виконавчої дисципліни працівник може бути позбавлений преміальної оплати. Повне або часткове позбавлення премії, що входить до системи оплати праці, може проводитись незалежно від дисциплінарного стягнення.

7.1.8 Державні службовці, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством України.

7.2. Питання про дисциплінарну відповідальність суддів вирішується у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»

  

                                                                                  Додаток №1

до Правил внутрішнього трудового розпорядку

Яворівського районного суду Львівської області

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА СУДУ»

 затверджені рішенням Ради суддів України

від 06.02.2009 №33

Преамбула

 Метою цих Правил є встановлення стандартів моральної цілісності та відповідної поведінки працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої, професійної та організаційної етики задля підтримання авторитету, незалежності і ефективності судової влади, підвищення довіри громадськості до суду.

 Ці правила встановлюють загальні вимоги поведінки працівників суду, якими вони мають керуватись під час та поза виконанням своїх службових обов'язків.

 Вимоги щодо поведінки судових службовців окремих категорій повинні відповідати вимогам, що встановлені цими правилами.

Розділ І. Загальні положення

1.1. Ці Правила поширюються на будь-яку особу, яка працює в суді, крім суддів. На державних службовців суду, крім цих Правил, поширюються також Загальні правила поведінки державного службовця.

1.2. Ці Правила є додатковим документом до політики, процедур та положень угод про працевлаштування працівників суду.

1.3. Правила є складовою умов праці, невід'ємною частиною посадових інструкцій, положень та угод, що регулюють працевлаштування працівників суду, після того, як вони підтвердять своє ознайомлення та згоду їх виконувати з моменту прийняття їх на роботу до суду відповідно до законодавства України.

1.4. Працівник суду повинен дотримуватися високих стандартів поведінки з метою забезпечення незалежності судових органів.

1.5. Працівник суду повинен вимагати дотримання цих Правил від інших працівників, які йому підпорядковані.

 Розділ II. Особиста етика

2.1. Стандарти етичної поведінки працівника суду базуються на нормах життя у

суспільстві та поваги до гідності людини.

Втратою гідності працівника суду може бути кожен вчинок, який принижує гідність його/її як людини та негативно впливає на авторитет і довіру до нього/неї у професійній сфері, як працівника суду, та до суду як конкретної державної установи, і як інституту судової влади в цілому.

2.2. Повага до інших (повага до колег, взаємна допомога)

 Кожен працівник суду повинен:

 - ставитися до всіх відвідувачів, працівників та користувачів суду ввічливо та з повагою;

- пам'ятати, що кожна людина, яка звертається до суду, має право на шанобливе ставлення, допомогу та уважне обслуговування, а її проблеми не можуть бути обтяжливими.

2.3. Працівник суду зобов'язаний:

 - поважати досвід, професійну підготовку та ефективність роботи колег і професійних працівників інших сфер;

- практикувати необхідну співпрацю з метою підвищення якості послуг;

- поважати різні точки зору та практичний досвід колег, а також інших професійних працівників;

- уникати неконструктивної критики щодо своїх колег і нести індивідуальну відповідальність за публічну критику їхньої роботи;

-уникати поширення навмисних чуток і вживання лайливих слів як неприпустимих;

- прагнути отримання нових знань і досвіду через обмін інформацією з колегами та іншими фахівцями з метою підвищення кваліфікації;

- сприяти обговоренню у своєму колективі етичних порушень.

2.4. Толерантність

 Працівник суду повинен:

 - виконувати свої обов'язки з повагою до прав і свобод людини;

- ставитися до всіх і кожного неупереджено і без дискримінації (словом чи дією) на підставі расової, релігійної, національної, статевої або політичної приналежності, соціального походження, майнового і посадового становища, мови спілкування та інших обставин;

- не надавати переваг будь-яким громадським чи релігійним об'єднанням, професійним або соціальним групам, організаціям, компаніям, громадянам;

- проявляти повагу до моральних звичаїв і традицій народів, враховуючи культурні та інші особливості різних етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій.

 

Розділ ІІІ. Стандарти поведінки працівника суду

3.1. Законність

 У своїй службовій діяльності та поза службою кожен працівник суду зобов'язаний:

 - дотримуватись Конституції України та законів України;

- прагнути бути обізнаним з усіма вимогами законів і підзаконних актів, правилами та процедурами щодо своїх службових обов'язків і неухильно виконувати їх.

3.2. Професіоналізм (оперативність роботи, ввічливість, добрі навички усного

 спілкування, пунктуальність, виконання вимог ділового етикету, культура телефонних

переговорів, роботи в команді, постійне навчання, повага до інших, сумлінне виконання

своїх обов'язків, ефективне використання робочого часу)

 Працівник суду повинен:

 -   виконувати посадові обов'язки чесно і сумлінно, відповідно до посадової інструкції, на високому професійному рівні, своєчасно й ефективно;

-   вирішувати завдання, пов'язані з виконанням посадових функцій, проявляючи самостійність, високу організованість, вимогливість і принциповість;

-   утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам суду виконувати їхні службові обов'язки;

-   не брати на себе без наказу керівника виконання обов'язків, не передбачених за посадою.

 Професійний підхід працівника суду до роботи з колегами та відвідувачами може бути продемонстрований через його оперативну роботу до досягнення результату, добрі навички письмового спілкування, добрі навички усного спілкування, пунктуальність, дотримання вимог етикету, культуру телефонних розмов, бажання виконувати роботу, вміння працювати в команді, постійне навчання (самовдосконалення, систематичне підвищення свого професійного рівня), прояв поваги до інших, дотримання професійного дрес-коду, виконання своїх обов'язків сумлінно та ввічливо.

3.3. Справедливість та неупередженість. Відповідальність перед суспільством

 Працівник суду повинен:

 -   бути неупередженим та ефективним, виконувати усі свої обов'язки якнайкраще, вміло, справедливо та із розумінням, беручи до уваги суспільні інтереси та відповідні обставини справи;

-   з повагою ставитися до громадян, експертів, свідків, адвокатів, прокурорів, суддів та інших працівників, бути терплячим, ввічливим та доброзичливим;

-   утримуватись від висловлювань своїх оцінок та коментарів щодо рішень суду.

3.4. Зовнішній вигляд

Працівник суду повинен бути охайним, носити достойний діловий одяг та уникати екстравагантності; носити бейдж із зазначенням свого прізвища, імені по-батькові, називати себе на першу вимогу відвідувачів суду.

3.5. Виваженість

 Працівник суду повинен:

 -   дотримуватися високої культури спілкування з громадянами, учасниками судового процесу, суддями та своїми колегами;

-   бути привітним, спілкуватися рівним, спокійним тоном голосу, уникати надмірної жестикуляції;

-   не відповідати на образи, звинувачення або критику з боку громадян, учасників судового процесу, інших працівників суду аналогічним чином, або іншими проявами агресії, що принижують честь і гідність людини.

 Толерантні та сумлінні працівники суду можуть очікувати на підтримку та розуміння з боку керівництва у випадку конфліктів.

3.6. Конфіденційність інформації

 Працівник суду повинен:

 -   на першу вимогу надавати інформацію відповідно до закону, правил і вимог, що стосуються суду, у якому він/вона працює;

-   вживати заходів для того, щоб забезпечити безпеку та конфіденційність інформації, за яку він/вона відповідає, або яка стає їм йому/їй відомою;

-   не намагатися отримати доступ до інформації, яку він/вона не уповноважений/а мати;

- добросовісно використовувати інформацію, яку він/вона може отримати під час роботи, або пов'язану з виконанням його/її службових обов'язків.

 Обов'язок працівника суду зберігати конфіденційність інформації не обмежений в часі, не пов'язаний з годинами роботи або терміном працевлаштування.

3.7. Розуміння та допомога

 Працівник суду повинен :

 - виконувати свої функції враховуючи рівень знань людини, яка до нього звернулася за допомогою та використовуючи термінологію, яку така особа може зрозуміти;

- допомогти з інформацією стосовно стандартних судових процедур, не надаючи при цьому порад юридичного характеру.

3.8. Послідовність

 Працівник суду зобов'язаний завжди поводити себе у спосіб, який би сприяв збереженню та зміцненню довіри громадян у цілісність, неупередженість та ефективність суду.

3.9. Запобігання конфлікту інтересів

3.9.1. Конфлікт інтересів - протиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов'язками, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності.

3.9.2. Приватні інтереси - будь-які інтереси публічного службовця, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси.

3.9.3.  Працівник суду зобов'язаний:

 - уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів;

- не вдаватись до дій, які можуть бути сприятливі для будь-якої зі сторін по справі або адвокатів, що беруть участь в процесі;

- утримуватись від дій, які можуть справити враження про надання переваг одній із сторін.

3.9.4.  Працівник суду не повинен:

 - впливати або намагатись вплинути на процес розгляду справ суддями;

- допускати того, щоб його особисті, сімейні, суспільні або інші відносини впливали на його службову діяльність;

- використовувати службове становище для отримання особистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб.

3.9.5.   Працівникам суду забороняється свідомо просувати чи рекомендувати для

 працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід встановлених процедур .

3.10. Несумісні зовнішні інтереси (попередження корупції, вразливість до

 стороннього впливу, політична або публічна діяльність, подарунки пропозиції або

 переваги, фінансова діяльність, оприлюднення доходів).

3.10.1. Працівник суду повинен діяти у політично нейтральний спосіб.

 Працівнику суду забороняється прямо чи опосередковано отримувати подарунки від юридичних або фізичних осіб:

 -   за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах;

-   якщо прийняття такого подарунка може спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження наявності такого конфлікту;

- якщо особа, яка надає подарунок, є підлеглою суб'єкта доброчесної поведінки;

- у разі наявності інших мотивів, які б не виникли, якби особа, яка отримала подарунок, не перебувала на службі.

3.10.2. Працівник суду, який вважає, що його намагаються примусити діяти у спосіб, що є незаконним, невідповідним, або неетичним, пов'язаним з недобросовісним керівництвом, або який іншим чином не відповідає положенням цих Правил, повинен повідомити про це негайно відповідному органу або особі, призначеній головою суду.

3.10.3. До подарунків не належать будь-які блага, які отримує не лише працівник, але також інші суб'єкти, які не є підставою для надання суб'єктом неправомірних вигод чи переваг певним особам і не сприймаються як винагорода за певні дії чи бездіяльність суб'єкта доброчесної поведінки в інтересах інших осіб.

3.10.4. Подарунки визнаються такими, що надані опосередковано, якщо:

- подарунок отримали особи, які є близькими родичами суб'єкта доброчесної поведінки, або інші пов'язані з ним фізичні і юридичні особи, якщо суб'єкт доброчесної поведінки знав, або повинен був знати про це;

- подарунок за згодою, рекомендацією чи іншим аналогічним волевиявленням суб'єкта доброчесної поведінки надано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі.

3.11. Поведінка працівника суду

Поведінка працівника суду поза судом не повинна викликати сумніву в його порядності та чесності, або негативно впливати на роботу чи репутацію суду.

Працівник суду повинен уникати ситуацій, які можуть загрожувати здоров'ю та безпеці колег; уникати спричинення шкоди навколишньому середовищу.

У неробочий час працівник суду повинен поводитися таким чином, щоб не зашкодити гідності своєї професії та довірі громадян до суду.

 

Розділ IV. Заохочення

4.1. У разі сумлінного дотримання та виконання цих Правил, за результатами щорічної оцінки (атестації), кожен працівник суду може розраховувати на підтримку, відповідні заохочення з боку керівництва, та/чи кар'єрне просування тощо.

 

Розділ V. Відповідальність

 5.1. Не добросовісне виконання працівником суду обов'язків, або зловживання наданими правами, з огляду на характер порушення, а також порушення вимог цих Правил можуть бути підставою для дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

 Відповідальність настає в межах і порядку, встановлених чинним законодавством.

Розділ VI. Прикінцеві положення

 6.1. Ці Правила є додатковим ресурсом тлумачення посадових обов'язків працівників суду та частиною (доповненням) типових правил внутрішнього трудового розпорядку суду.

 6.2. Ці Правила набувають чинності з дати їх затвердження. Правила доводяться впродовж одного місяця до відома працівників апарату суду, які на час їх затвердження перебувають у трудових правовідносинах.

 6.3. Кожен працівник суду повинен під підпис ознайомитися з цими Правилами. Розписка повинна бути передана до кадрової служби для архівування, копія залишається у працівника.

 

                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                      Рішення зборів державних службовців

                                                                       Яворівського районного суду

                                                  Львівської області

                                                                                              №3  від 23.09.2016

                                                                                              

 

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку

Яворівського районного суду Львівської області

 

І. Загальні положення

 1. Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Яворівського районного суду Львівської області (далі – суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. В суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях:

понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, з 9.00 год. до 18.00 год.;

п’ятниця - 7 годин, з 9.00 год. до 16.45 хв. год.;

вихідні дні - субота і неділя.

 1. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин, з 13.00 год. до 13 год. 45 хв.

Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу в суді здійснюється у табелі робочого часу, що  ведеться заступником керівника апарату суду (особою, яка його заміняє).

Вихід державного службовця на роботу фіксується його підписом у Книзі обліку виходу на роботу, яка знаходиться в канцелярії суду.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату щодо причин своєї відсутності.

 

 1. Перебування державного службовця в приміщенні суду у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу
 2. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) і затверджується керівником апарату.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня, запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за їх заявами.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті такого державного органу.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки здійснює особа, на яку головою суду покладені відповідні функції.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, заступником керівника апарату (особою, яка його заміняє) та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до його особової справи.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату.

3 Для усіх інших працівників суду діють правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені наказом голови Яворівського районного суду Львівської області №48 від 20.09.2013р.