flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організації доступу до

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                              Наказом голови 

                                                                                                     Яворівського районного  суду

                                                                                    Львівської області  

                                                                                             № 32 від 06.07.2011 року

 

      ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду Львівської області

1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Яворівському районному суді Львівської області відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-17.

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні суду;

            2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Яворівським районним судом  Львівської області повноважень, передбачених чинним законодавством України, або яка знаходиться у володінні  суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», «Про інформацію», «Про доступ до судових рішень», Цивільного процесуального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України.

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства у Яворівському  районному  суді Львівської області при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність  суду організовують і забезпечують відповідні працівники апарату суду.

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Яворівського  районного суду Львівської області.

 

            2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Яворівського районного суду Львівської області забезпечується шляхом:

1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)    розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті  суду;

3)    розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні   суду ;

4)    присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у  Яворівському районному суді Львівської області;

5)    надання інформації за запитами на інформацію.

            2.2. Інформація про діяльність   суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

            2.3. Публічна інформація про діяльність  суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та процесуальним законодавством.

 Якщо форму надання публічної інформації чинним законодавством України не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості її надання у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається у  суді. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому.

            2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність   суду обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.

 Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

            2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є працівники апарату суду в межах своєї компетенції.

2.6. Надання публічної інформації про діяльність суду запитувачам інформації, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті  суду та інформаційних стендах суду забезпечують відповідальні  працівники суду  в межах  своєї  компетенції за такими напрямами діяльності:

інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу суду (далі – АСДС); документів, що зберігаються в архіві суду; про прийом громадян у суді, а також про рух судових справ, день, час і місце та стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в усній формі (за зверненням  сторони  по справі ) – керівник канцелярії (або визначені керівництвом суду особи);

про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду у відповідній судовій процедурі на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами) – помічники  суддів Яворівського районного суду Львівської області;

– про доходи суддів та державних службовців апарату  суду і членів їх сімей, інші персональні дані, а також відомості з урахуванням вимог чинного законодавства України про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про наявність вакансій, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої - шостої категорії – керівник апарату  (заступник  керівника апарату суду) суду;

про статистичні дані щодо здійснення судочинства Яворівського районного суду Львівської області відображені у звітах, матеріали аналізів судової статистики та узагальнень судової практики суду – відповідальні особи визначені керівництвом суду;

про матеріально-технічне забезпечення, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; господарське забезпечення заходів, про створення працівникам суду безпечних і належних умов праці та надання допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; про охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; про організацію медичного обслуговування  - відповідальні  особи   визначені  керівництвом  суду;

про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних  суду та функціонування АСДС, про функціонування баз даних інформаційних комп’ютеризованих систем; про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами залів судових засідань; про впровадження та забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату суду; про заходи забезпечення вдосконалення системи судового і загального діловодства та правової інформації, відомості щодо функціональних можливостей автоматизованої системи документообігу суду; аналіз вивчення систем діловодства, інформаційно-пошукових, автоматизованих систем в контексті юридичної діяльності; про висновки щодо визначення та обґрунтування платформи, засобів та інструментів розробки інформаційних технологій, підтримки діяльності суду; відомості щодо забезпечення працездатність комп'ютерного та мережевого обладнання; про аналіз ефективності використання комп'ютерної техніки у суді; про участь у міжнародних проектах стосовно розробки та впровадження інформаційних технологій судочинства; про провадження сучасних інформаційних технологій в інформаційну діяльність суду – головний  спеціаліст  з інформаційних  технологій  суду;

про доступ до залів судових засідань у Яворівського  районного  суду – старший  судовий  розпорядник  суду;

про наповнення інформацією веб-сайту Яворівського районного суду Львівської області  –  головний  спеціаліст з  інформаційних  технологій  суду. 

3. Надання публічної інформації про діяльність Яворівського районного суду Львівської області.

 

           3.1. Відповідно до Інструкції з діловодства у суді (далі – Інструкції) та Положення про апарат  суду Положення про офіційний веб-сайт  суду  здійснює  забезпечення    оприлюднення інформації  на веб-сайті  суду  з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Яворівського районного суду Львівської області підлягають:

1)     інформація про  суд і його діяльність:

–      місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

–      прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, голови   суду та його заступника, секретарів цивільної та кримінальної  канцелярій, керівника апарату та його заступника;

–      розклад роботи та графік прийому громадян у суді;

–      наявність вакансій, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців  четвертої - шостої категорії;

–      порядок звернення до суду учасників судового процесу;

2)    правила внутрішнього трудового розпорядку Яворівського  районного  суду Львівської області;

3)    дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

4)    звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

            5)    інші відомості про діяльність суду, які належать до публічної інформації.

            3.4. Рішення  суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

            3.5. У приміщенні для прийому громадян на інформаційному стенді розміщуються:

1)    дані про порядок роботи суду, що включають порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, а також інформацію з питань, пов’язаних з організацією діяльності суду;

2)    відомості про дату, час, місце проведення судових засідань у справах, призначених до розгляду в суді;

3)    реквізити для сплати державного мита (судового збору), витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та реквізитів для сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів;

4)    зразок відповідної форми запиту на інформацію;

5)    порядок оскарження судових рішень;

6)    заходи, які застосовуються до порушників порядку проведення судового засідання, порядок пропуску до приміщень  суду і залів судових засідань;

7)    умови і порядок отримання інформації (рішень, постанов, вироків);

8)    інші відомості.

           3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіо-технічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, встановлених процесуальним законодавством України.

           3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6. до приміщення  суду і зали судових засідань регулюється Інструкцією про здійснення державної охорони адміністративних будинків.

           3.8. Запитувач має право звернутися до  суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати в приймальні громадян суду або роздрукувати на офіційному веб-сайті суду (додатки до цього Положення).

 Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити відповідальна особа  в  канцелярії суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток до цього Положення).

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію.

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Яворівського районного суду Львівської області приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються канцелярією суду відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються в АСДС у картотеці «Запити на інформацію».

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх до керівництва суду.

4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівництвом  суду.

     За рішенням Голови суду, або його заступника, керівника апарату,чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з працівників  апарату  суду, якому не пізніше як протягом чотирьох днів надаються  матеріали  запиту.

4.5. Запит на інформацію з резолюцією Голови суду чи його заступника, керівника апарату суду чи його заступника опрацьовується (взяття на контроль), після чого невідкладно передається виконавцеві.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до  суду у вигляді електронного документа, здійснюється уповноваженим працівником канцелярії в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

  Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно зі Зведеною номенклатурою справ  суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання  судом запиту.

  Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням відповідального за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку  відповідальна  особа письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок,  відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до  суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді.

5. Порядок надання інформації про діяльність суду.

 

5.1. Відповідь на запит надається керівником за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності суду, виконавцями якого визначено декілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь із відмовою в наданні інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом керівника або його заступника.

5.2. Відповідь на запит має містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

           5.3. Якщо запитувана інформація про діяльність  суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у суді.

5.5. Апарат  суду має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно:

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації. 

 


 


 


 


 


 


 


 

 Додаток 1

до Положення про порядок організації доступу до

публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду

Львівської області, затвердженого наказом

голови Яворівського районного суду

від 06.07. 2011 року № 32

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації:

інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Яворівського районного суду Львівської області, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Яворівському районному суді Львівської області є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

   


 

 

 Додаток 2

до Положення про порядок організації доступу до

публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду

Львівської області, затвердженого наказом

голови Яворівського районного суду

Львівської області

від 06.07. 2011 року № 32

 

Форма електронного запиту на інформацію

   

                                                                                                               Прізвище

                                                                                                               Ім’я

                                                                                                                По батькові

                                                                                                                Е-mail

                                                                                                                 Номер телефону

                                                                                                                  Поштова адреса:

                                                                                                                   індекс

                                                                                                                   область

                                                                                                                    район

                                                                                                                    населений пункт

                                                                                                                    вулиця

                                                                                                                    будинок

                                                                                                                    квартира

                                                                                                                    Зміст запиту:

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3

до Положення про порядок організації доступу до

публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду

Львівської області, затвердженого наказом

голови Яворівського районного суду

Львівської області

від 06.07. 2011 року № 32

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)

 

 

                                                          Яворівський районний суд Львівської області

                                                                            81000, м. Яворів вул. Будівельна,5

                                                                             ____________________________

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

                                                                                  що проживає за адресою:

                                                                               ___________________________ 

                                                                              ___________________________

                                                                              тел. _________; е-mail:________

 

                                                                                    ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

 

 1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

 Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

 

«____» __________ 20__ р.           _________________________

     (дата)                                                (підпис)                                   (прізвище, ініціали)

 

Додаток 4

до Положення про порядок організації доступу до

публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду

Львівської області, затвердженого наказом

голови Яворівського районного суду

Львівської області

від 06.07. 2011 року № 32

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)

 

 

                                                               Яворівський районний суд Львівської області

                                                                                 81000, м. Яворів вул. Будівельна,5

                                                                                     ______________________________

                                                                 (назва юридичної особи, об’єднання громадян)

                                                                                            ___________________________

                                                                                              (адреса місця розташування)

                                                                                              ___________________________

                                                                                             тел. _________; е-mail:________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

 Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

 

 1. ___________________________________________________________

 

 2. ___________________________________________________________

 

 3. ___________________________________________________________

 

 

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

 

                 «____» __________ 20__ р. _________________________

                   (дата)                                      (підпис)                                             (прізвище, ініціали)

  

 

Додаток5

до Положення про порядок організації доступу до

публічної інформації, що знаходиться у володінні

Яворівського районного суду

Львівської області, затвердженого наказом

голови Яворівського районного суду

Львівської області

від 06.07. 2011 року № 32

 ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення електронного запиту на інформацію

 Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

 Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Яворівському районному суді Львівської області не розглядається.

 Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Яворівського районного суду Львівської області поштовим зв’язком (81000, м. Яворів, вул. Будівельна,5).

 Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем, у терміни, встановлені законодавством.